Advertise

«ՄԱՍԻՍ»ի մէջ ձեր ծանուցումները հրատարակելու համար կրնաք հեռաձայնել
01/ 570 559 կամ 70/ 964 356 թիւերուն, կամ ծանուցումը ուղարկել հետեւեալ հասցէին` massis.online@gmail.com,
ինչպէս նաեւ կրնաք ծանուցումի բնագիր օրինակը յանձնել
«ՄԱՍԻՍ»ի խմբագրատուն:

Այս բոլորը մինչեւ ամէն ամսուան 8
եթէ կ’ուզէք որ ծանուցումը լոյս տեսնէ «ՄԱՍԻՍ»ի յաջորդ թիւին մէջ: